Vedtægter For

Fontænehusene Danmark. (Fond)

§ 1

Fondens navn er Fontænehusene Danmark (Fond). Fondens hjemsted i Danmark er Høje-Taastrup kommune.

§ 2

Fonden er en organisation til støtte for klubhuse i Danmark, der arbejder efter klubhusmodellen.

Modellen støtter mennesker med psykiske sygdomme i at opnå en værdig tilværelse i samfundet. Det sker ved at styrke deres selvværd, ansvarlighed og sociale færdigheder gennem det arbejdsorienterede dagprogram, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.

§ 3

Fondens formål er:

 • At tage initiativer vedrørende klubhusmodellens anvendelse og udbredelse
 • At medvirke til at kvalificere klubhusmodellens arbejdsmetoder bl.a. gennem forskning
 • At fremme det landsdækkende samarbejde mellem husene

Fonden skal bl.a.:

Støtte eller foreslå initiativer, der kan fremme sindslidendes integration i samfundet. Dette arbejde forudsættes at ske i samarbejde med det offentlige og det private arbejdsmarked, såvel på arbejdstager- som på arbejdsgiverside.

 • Medvirke til at klubhusmodellens kvaliteter udvikles og fastholdes i klubhuse, der ønsker at samarbejde efter denne model.
 • Formidle eller forestå samarbejdet med ICCD (International Center for Clubhouse Development) og internationalt samarbejde i øvrigt om klubhusmodellen.
 • Støtte udviklingsprojekter i de enkelte klubhuse
 • Støtte oprettelsen af nye klubhuse baseret på klubhusmodellen
 • Støtte eller forestå tilvejebringelsen af oplysningsmateriale og andre informationer om klubhusmodellen.
 • Indgå i samfundsdebatten omkring sindslidendes rettigheder
 • Medvirke til vedligeholdelse og styrkelse af kontakten mellem klubhuse, der arbejder efter klubhusmodellen, og omverdenen, herunder offentlige og private institutioner, erhvervsdrivende og virksomheder, samt naboer og andre medborgere.

§ 4

Fondens kapital består såvel af frie som bundne midler.

Fondens bundne kapital består af:

Den kapital, som er overdraget fonden ifølge stiftelsesoverenskomsten og som på stiftelsestidspunktet udgør kr. 250.001.

Hvad der senere tilfalder fonden ved arv eller gave, i det omfang arvelader eller giver bestemmer, at midlerne skal henlægges til den bundne kapital.

Sådanne beløb eller værdier, som bestyrelsen inden for fondslovens rammer beslutter at henlægge til den bundne kapital.

Fondens bundne kapital skal forblive urørt og anbringes og sikres i overensstemmelse med de lovregler m.v. der til enhver tid gælder herom.

§ 5

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af indtil 12 medlemmer, der sammensættes på følgende måde:

Fondens formand vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen.

5 medlemmer vælges direkte af husene blandt ledere, medarbejdere og medlemmer. Heraf skal mindst 2 være klubhusmedlemmer.

1 medlem udpeges af Socialministeriet.

1 medlem udpeges af Landsstøtten repræsenterende de lokale støtteforeninger.

Bestyrelsen kan udpege indtil 4 personer, som skal være egnede til at bidrage væsentligt til at opnå fondens formål.

Ved starten vælges den ene halvdel for en etårig periode, den anden halvdel vælges for en toårig periode.

Herefter udpeges medlemmer for 2 år ad gangen. Genvalg/udpegning kan finde sted.

§ 6

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Fonden tegnes af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen. I formandens fravær af næstformand sammen med et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 5 medlemmer er til stede.

Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans fravær næstformandens stemme udslaget.

Der tages referat af bestyrelsens møder. Referatet godkendes af bestyrelsen på næste møde.

§ 7

Ændring af fondens vedtægt og fondens opløsning kan vedtages af bestyrelsen når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Vedtægtsændringer og opløsning af fonden forudsætter repræsentantskabets samtykke.

I forbindelse med fondens arbejde kan bestyrelsen nedsætte arbejdsgrupper og antage lønnet medhjælp.

§ 8

Fonden har et repræsentantskab, der består af indtil 100 medlemmer.

Nye medlemmer udpeges af det til enhver tid siddende repræsentantskab under iagttagelse af princippet om repræsentation af sagkundskab fra såvel støtteforeninger, myndigheder, organisationer og erhvervsliv, samt kendte og engagerede enkeltpersoner.

Hvert klubhus kan være repræsenteret med mindst 2 højst 10 personer, heraf skal mindst halvdelen være medlemmer.

Ved afgang i en valgperiode, har klubhuset ret til at udpege et nyt medlem.

Landsstøtten kan højst være repræsenteret med 5 personer.

Antallet af repræsentanter fra husene og støtteforeningerne skal til enhver tid udgøre over halvdelen af det samlede antal repræsentanter.

Valget til repræsentantskabet gælder for en fireårig periode, således at halvdelen er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Hvervet som repræsentantskabsmedlem er ulønnet.

Fondens første repræsentantskab udpeges af fondens bestyrelse under iagttagelse af ovennævnte bestemmelser.

§ 9

Repræsentantskabets ordinære årsmøde indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år i maj måned.

Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for årsmødet, sker ved bestyrelsesformandens foranstaltning med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse.

Et repræsentantskabsmedlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på årsmødet, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom senest den 15. marts.

Sager der ikke er sat på dagsordenen til årsmødet kan ikke behandles på dette.

Dagsorden for årsmødet skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om fondens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af årsrapport.
 4. Valg af bestyrelsesformand
 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
 6. Valg af statsautoriseret revisor.
 7. Eventuelt.

§ 10

Der er til fonden tilknyttet en ledelsesgruppe, der består af lederne og et medlem fra hvert hus, samt fondens bestyrelsesformand eller næstformand.

Ledelsesgruppen mødes mindst fire gange om året, normalt ca. 1 måned før bestyrelsesmøderne. Ledelsesgruppen kan drøfte alle spørgsmål.

§ 11

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fondens årsrapport revideres af den på årsmødet valgte statsautoriserede revisor.

Den af bestyrelsen udarbejdede og af den statsautoriserede revisor reviderede og påtegnede årsrapport fremlægges på det ordinære årsmøde.

§ 12

Bestyrelsen skal anvende årets overskud til de formål der er nævnt i § 3 og kan foretage rimelige henlæggelser af overskuddet til konsolidering af fondens formue.

§ 13

Ved fondens opløsning træffer Socialministeriet efter indstilling fra bestyrelsen bestemmelse om anvendelse af fondens midler.

Taastrup den 12/6 2007.

Finn Mortensen                                                   Niels Chr. Rasmussen

Edel Krogsgaard                                                  Per Kristian Jansen

Peter Christensen

Hanne Juul                                                          H.C. Bech

Asger Søndergård                                                 Peter Farver