Et Fontænehus er først og fremmest et fællesskab for mennesker. Det er mere end et almindeligt tilbud og social service. Et Fontænehus er et fællesskab for mennesker, som samarbejder mod et fælles mål.

Et Fontænehus er et fællesskab, som er skabt for at støtte mennesker, der lever med eftervirkninger af psykiske lidelser. Gennem medlemskab i et Fontænehus får deltagerne muligheder for at genvinde venskaber, familie, arbejde, uddannelse, samt til at modtage støtte til den enkeltes behov. Et Fontænehus er et styrkende miljø for mennesker, der har haft deres liv afbrudt af psykiske lidelser, og som behøver støtte fra andre som også tror på, at man kan komme sig fra sin sygdom.

Medlemskab

Et Fontænehus er en organisation, der bygger på medlemskab og derfor er de mennesker, der kommer her medlemmer. Medlemskab i et Fontænehus er åbent for alle, som har eller har haft psykiske sygdomme. Ideen omkring medlemskab er fundamental i Fontænehusmodellen, for det at have et medlemskab betyder, at man både har pligter og rettigheder. At have et medlemskab betyder at man hører til, at man passer ind i en sammenhæng, at man kan komme et sted hvor man altid er velkommen. For et menneske der lever med eftervirkninger af psykisk sygdom, er disse begreber ikke selvfølgeligheder. Det forholder sig faktisk sådan, at de fleste mennesker, som har lidt af en psykisk sygdom, altid oplever en følelse af, ikke at høre til, isolation og afvisning. Psykisk sygdom har ofte den ødelæggende virkning, at udskille disse mennesker fra andre i samfundet.

Patient, klient, handicappet, bruger, disse er betegnelser, som mennesker, der har en psykisk lidelse, ofte bliver defineret ud fra. Herefter kan resten af samfundet udskille dem i henhold til disse betegnelser. Personer med psykiske lidelser bliver som følge heraf, set på som personer, der har brug for noget, og dybest set som en person, der har brug for at nogen tager sig af dem.

Fontænehuset vender dette billede. I Fontænehuset ser man på en person, som har kæmpet med psykisk sygdom, som en værdsat deltager, en kollega og som en person som har noget at tilbyde resten af gruppen. Enhver person er en afgørende del af fællesskabet, engageret i det vigtige arbejde. Et Fontænehus er skabt til at være et sted, hvor et menneske med psykisk sygdom ikke er patient, og hvor vedkommende ikke bliver defineret ud fra en betegnelse som handikappet.

Fontænehusets tilbud giver hvert eneste medlem oplevelsen af, at de er velkomne, ønskede og nødvendige hver dag. Oplevelsen er at hvert eneste medlems engagement er et vigtigt bidrag til fællesskabet, og det budskab kommunikeres ud til alle gennem hele arbejdsdagen. Personale og medlemmer byder hinanden velkommen hver morgen med smil og velkomsthilsen.

Det daglige arbejde i Fontænehuset er også organiseret således, at den enkelte føler sig som en værdifuld person. Det er ikke svært, da det faktisk forholder sig således, at Fontænehuset kræver deltagelse af medlemmerne. Fontænehusmodellen engagerer medlemmerne i alle aspekter af driften af huset, og der er altid flere opgaver, end de få medarbejdere kan udføre. At medlemmernes færdigheder, kompetencer og kreative ideer, samt hvert enkelt medlems indsats er nødvendige opmuntrer dagligt medlemmerne. Deltagelse er frivillig, men hvert medlem bliver inviteret til at deltage i arbejde, som f.eks. administration, receptionsopgaver, madproduktion, varetage udadgående funktioner i forhold til at finde jobs, opsøgende i forhold til uddannelsestilbud, bogholderi – og kassefunktioner og meget mere.

Medlemskabet i et Fontænehus giver mennesket med psykisk sygdom mulighed for at dele oplevelsen af succes med andre. På samme tid får medlemmet den nødvendige hjælp og støtte til at opnå individuel succes og tilfredshed.

Værdier

Fontænehusmodellen bygger på troen, at ethvert medlem kan komme sig fra eftervirkningerne af en psykisk sygdom, således at man er i stand til at leve et tilfredsstillende liv. Fontænehusene er fællesskaber, der er optaget af hinandens successer, lige meget hvor lang tid det tager eller hvor svært det er. Fontænehusmodellen er designet omkring troen på produktive bidrag fra alle, selv fra medlemmet med de alvorligste eftervirkninger fra psykisk sygdom. Fontænehusfællesskaberne er overbeviste om, at arbejde og arbejdsrelaterede relationer er helbredende og giver et solidt fundament for vækst og vigtige individuelle resultater. I Fontænehuskredse hersker der også en stærk tro på, at normaliserede sociale og rekreative muligheder er vigtige elementer for et menneskes recovery-proces.

Meningsfyldte relationer

Fontænehusets miljø og strukturer er udviklet således, at der er vide muligheder for menneskelig interaktion og at der er arbejde nok. Normering i forhold til medarbejdere er bevidst holdt lavt, således at man skaber en bestandig situation, hvor medarbejderne har et ægte behov for medlemmernes deltagelse for at opgaverne kan udføres. Medlemmerne har også brug for medarbejdere og andre medlemmer for at kunne fuldføre opgaverne, men mere vigtigt er det, at de relationer der udvikler sig gennem dette samarbejde er kerneingredienser i Fontænehus-rehabilitering. Medlemmer og medarbejdere danner et fællesskab, hvor prioritering, organisering og fuldførelse af de opgaver, som er vigtige for at gøre Fontænehuset til et vigtigt sted for medlemmer at være for at de kan bevæge sig videre i deres liv.

Relationer mellem medlem og medarbejder udvikles naturligt gennem ligeværdigt samarbejde omkring de daglige opgaver i Fontænehuset. Alle medarbejderne i Fontænehuset er generalister og er involveret i alle Fontænehusaktiviteter, herunder også de daglige gøremål, de sociale tilbud om aftenen, rekreative tilbud, jobsøgning, støttet uddannelsestilbud, og ansvarsopgaver i forhold til at støtte fællesskabet. Medlemmer og medarbejdere deler ansvaret for Fontænehusets vellykkede drift. Ved at arbejde tæt sammen hver dag, lærer medlemmer og medarbejdere hinandens stærke sider, talenter og evner at kende. De udvikler også et reelt og varigt venskab. Fontænehusets design er meget lig et typisk arbejds- og forretningsmiljø, så venskaber udvikles på samme måde.

Medarbejderne i et Fontænehus har ikke til opgave at undervise eller behandle medlemmerne. Medarbejderne er der for sammen med medlemmerne, som kolleger, at udføre de vigtige arbejdsopgaver, og at være opmuntrende overfor mennesker, som endnu ikke tror på sig selv. Fontænehusmedarbejdere er fyldt med lysten til at være kollegaer, arbejdere, talentspejdere samt for at være meget opmuntrende.

Basis for et Fontænehus

1) En arbejdsdag

Den daglige aktivitet i et Fontænehus er organiseret omkring et struktureret system, som kaldes den arbejdsstrukturerede dag. Arbejdsdagen er typisk en 8 timers arbejdsdag, fra mandag til fredag, som er sammenlignelig med de virksomheder, som er en del af det lokalmiljø, hvor Fontænehuset er placeret. Medlemmer og medarbejdere arbejder sideordnet, som kolleger, i varetagelsen af det arbejde som udføres i Fontænehuset. Alt arbejde i Fontænehuset udføres for Fontænehuset, og ikke for nogen virksomhed udenfor Fontænehuset. Der findes ingen terapi og- behandlingstilbud i Fontænehuset. Medlemmerne deltager frivilligt, efterhånden som de føler sig parate og i forhold til deres personlige interesse.

2) Beskæftigelsestilbud

Som en del af medlemskabet sørger Fontænehuset for at give medlemmerne muligheder for at vende tilbage til lønnet beskæftigelse på det eksisterende arbejdsmarked, enten gennem praktikker, overgangsarbejde eller varigt arbejde. Overgangsarbejde er et struktureret tilbud til medlemmer, der er på vej på arbejdsmarkedet i det lokale miljø. Overgangsarbejdspladser er på arbejdsgiverens virksomhed, deltid, og indebærer megen støtte fra medarbejdere og medlemmer på jobbet og udenfor.

Aftalen indgås som regel for 6 måneder. Medlemmerne kan derefter prøve et andet overgangsarbejde, eller tage et almindeligt job. Dette tilbud er lavet som et revalideringstilbud, hvor medlemmet kan opnå eller genopnå de kompetencer på en rigtig arbejdsplads, som er nødvendige. Det eneste der kræves af medlemmet, er at vedkommende ønsker at arbejde.

Varigt arbejde er Fontænehusets tilbud, gennem hvilket medlemmerne når de er parate, får hjælp fra Fontænehuset til at søge og få deres eget job. Fontænehuset tilbyder herefter en kontinuerlig støtte og opmuntring lige så længe de er ansat og ønsker denne støtte. Der finder ikke nogen støtte og vejledning sted på selve arbejdspladsen fra Fontænehuset, al støtten foregår i Fontænehuset.

3) Aften, weekend og helligdagstilbud

Som tillæg til tilbuddet om jobmuligheder, har Fontænehuset aften, weekend og helligdage sociale og rekreative tilbud. Medlemmer og medarbejdere organiserer sammen strukturerede og ustrukturerede sociale aktiviteter. Disse aktiviteter skal altid finde sted udenfor den arbejdsstrukturerede dag. Helligdage fejres altid på dagen. Aktiviteter planlægges til at finde sted dels i Fontænehuset, dels i lokalmiljøet.

4) Støtte i lokalmiljøet

Mennesker, der har en psykisk lidelse har ofte brug for forskellige sociale og medicinske tilbud. I løbet af arbejdsdagen i Fontænehuset får medlemmerne hjælp til at opnå den bedste service i kommunen. Der bliver givet hjælp til medlemmet i forhold til at opnå og fastholde værdige og prisbillige lejligheder, god psykiatrisk og almindelig medicinsk service, relevante tilskud fra det offentlige, og andre ydelser som medlemmet har behov for. Medlemmer og medarbejdere fra Fontænehuset sørger for denne støtte og assistance.

5) Opsøgende arbejde

En del af den daglige arbejdsdag anvendes til at hold styr på alle aktive medlemmer. Hvis et medlem ikke kommer i Fontænehuset eller er indlagt, så sørger Fontænehuset for, at medlemmet bliver ringet op eller får et besøg. Ethvert medlem bliver på denne måde mindet om, at de er savnet og stadig velkomne og ventede i Fontænehuset. Denne proces opmuntrer medlemmer til at vende tilbage, en det er også en tidlig advarsel til medlemmer, der oplever vanskeligheder og måske har brug for ekstra hjælp.

6) Uddannelse

Mange af Fontænehusets medlemmer har fået deres uddannelsesforløb afbrudt af deres psykiske lidelse. Nogle har ikke afsluttet folkeskolen og andre har fået deres universitetsuddannelse afbrudt. Fontænehuset tilbyder muligheder for medlemmerne til at færdiggøre eller starte diplom eller universitetsuddannelser ved højere læreanstalter og voksenundervisningssteder. Fontænehuset anvender også kompetencer fra medlemmer og medarbejdere for at tilbyde uddannelsesmuligheder i Fontænehuset.

7) Boliger

At sikre, anstændige boliger er en medlemsret. Fontænehuset hjælper medlemmerne med at få adgang til kvalitetsboliger. Hvis det ikke er muligt, bør Fontænehuset søge fonde og dermed forsøge at etablere eget boligtilbud.

8) Beslutninger og ledelse

Beslutninger og ledelse er en vigtig del af Fontænehusets arbejde. Medlemmer og medarbejdere mødes i åbne fora for at drøfte emner vedr. politikker og fremtidig planlægning for Fontænehuset.

Fontænehuset har også en uafhængig bestyrelse, eller et rådgivende råd, som har ekspertise indenfor ledelse, fundraising, reklame, samt muligheder for at hjælpe med at fremskaffe jobmuligheder til medlemmerne.

Opsummering

Selvom Fountain House startede for mere end halvtreds år siden og er blevet kopieret mere end fire hundrede gange rundt om i verden, er Fontænehuskonceptet stadig en radikalt anderledes måde at arbejde på inden for det, vi i Danmark kalder distriktspsykiatri og socialpsykiatri. De fleste programmer og modeller fokuserer stadig på at vurdere en persons grad af handicap, og begrænse forventningerne til personen baseret på denne vurdering. Undervisning og behandling er de mest anvendte midler til genoptræning. I et Fontænehus er forventningerne til medlemmerne høje og det, at arbejde sammen, de indbyrdes relationer og meningsfulde muligheder for deltagelse i det almindelige samfund er de metoder der er valgt. For medlemmerne er Fontænehuset en del af deres individuelle empowerment proces, hvor deltagelse i Fontænehusets aktiviteter af uddannelse, træning af forskellige færdigheder, og beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked er broen fra det psykiatriske miljø tilbage til det almindelige liv hvor man bruger det offentlige på samme måde som en hvilken som helst anden borger uden at være afhængig af det.

©2006 Clubhouse International (ICCD.) All rights reserved – www.clubhouse-intl.org