Clubhouse International (ICCD) blev dannet I sin nuværende form i 1994 og det internationale perspektiv er i dag, tæt knyttet til organisationen. Clubhouse International har en overordnet opgave og en række funktioner. Det overordnede formål er, at være koordinerende for det internationale klubhussamfund i alle fælles anliggender der medvirker til rehabilitering af mennesker med psykiske lidelser.

I 2006 er Clubhouse International blevet udpeget til særligt rådgivende organ for FN og tilknyttet FNs økonomiske og sociale råd (ECOSOC). Clubhouse International er den eneste internationale interesseorganisation, der har opnået en position hvor de er i stand til at øve direkte indflydelse på den internationale ’mental health policy’.

Det er et strategisk mål for Clubhouse International, at opbygge interessebaserede alliancer med stærke internationale organisationer, der arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med psykiske lidelser og positionen som rådgivende for FN, styrker i væsentlig grad disse muligheder. Clubhouse International har tidligere samarbejdet med afdelinger i FN, men er nu en egentlig høringspart der bl.a. deltager i arbejdsgrupper på området.

Clubhouse International’s opgaver er, at:

 • fremme udviklingen af klubhuse
 • koordinere og evaluere den forsatte udvikling af retningslinier, certificeringsprocedure og certificeringskapacitet
 • sikre de internationale træningssteders kvalitet
 • yde konsultativ bistand til klubhuse, bruger- og pårørendegrupper samt offentlige myndigheder
 • fremme, assistere og støtte etablering af nye klubhuse
 • fungere som videns- og informationscenter, herunder at udgive klubhusoversigt og kvartalsblad
 • koordinere et internationalt seminar hvert andet år
 • udvikle, initiere og koordinere forskning, metodeudvikling og dokumentation på alle niveauer.

Clubhouse International består af:

 • En bestyrelse, der er internationalt sammensat og vælges for 3-årige perioder. Formandsposten har indtil for nylig været beklædt af en amerikaner. Formanden for Fontænehusene Danmark, Finn Mortensen, er i 2005, som den første europæer, valgt til formand.
 • Et rådgivende råd, bestående af 15 medlemmer og 15 medarbejdere fra velfungerende klubhuse, rundt om i verden. Kildehusets tidl. daglige leder, Hanne Juul Pedersen, er medlem pt. Rådets opgave er at rådgive bestyrelsen om faglige emner.
 • Et fakultet med ca. 80 medlemmer og medarbejdere, hvis opgave er at kvalitetssikre arbejdet i klubhusene.
 • En gruppe, der repræsenterer de 10 internationale træningssteder.
 • En forskningsgruppe, som koordinerer og samler alt forskningsarbejde.

Endelig er der på internationalt niveau, registreret en række nationale sammenslutninger af klubhuse som er godkendt af Clubhouse International, herunder Fontænehusene Danmark.


Certificering

Clubhouse International’s fakultet har til opgave at certificere/kvalitetssikre klubhuse. De internationale retningslinier for klubhuse er grundlaget for den dokumentation af klubhusets kvalitet, som foregår gennem certificeringsprocessen.

I praksis udpeger fakultetet et certificeringsteam, som består af en person med medarbejderbaggrund og et medlem, der ikke kender hinanden i forvejen, men som har stor indsigt og erfaring i klubhusmodellen. Et dansk klubhus kan fx modtage certificeringsbesøg af et team fra Beach House, Virginia og Rainbow Center i Iowa.

Inden et certificeringsbesøg, har klubhuset lavet en udførlig selvevaluering, hvor alle medlemmer og medarbejdere måler deres egen og husets indsats. Det er et arbejde, der involverer hele huset gennem lang tid, ofte op til ½ år. Der gennemgås et stort spørgeskema med ca. 100 spørgsmål, der sammen med udtalelser fra husets enheder skrives sammen til en rapport.

Rapporten sendes på engelsk til Clubhouse International der udpeger de to konsulenter, der får overdraget rapporten.

Et certificeringsbesøg strækker sig over 3 dage. Certificeringsteamet gennemgår husets egen evaluering på besøgets første dag. De følger hverdagen og observerer hvordan den er struktureret og hvordan medlemsindflydelse bliver effektueret m.v. Endvidere besøger fakultetets medlemmer en arbejdsplads og hilser på husets bestyrelse. På 3. dagen slutter besøget med en mundtlig evaluering, som siden følges op af en skriftlig rapport med anbefalinger til forbedringer. Efterfølgende gives en skriftlig begrundet tilbagemelding på om huset har opnået certificering. Husene kan blive certificeret for 1 eller 3 år.

Certificering af husene sker for at sikre at de enkelte klubhuse lever op til retningslinierne. Hvis et hus opfylder retningslinierne og vurderes som et strålende eksempel på klubhusmodellen, bliver det certificeret for tre år. Hvis klubhuset ikke lever op til alle retningslinierne, kan det blive certificeret i et år, under forudsætning af, at det arbejder seriøst på at leve op til retningslinierne. Et hus kan søge om fornyet bedømmelse så snart certificeringsteamets anbefalinger er indarbejdet.

Hvis certificering ikke opnås kan afgørelser indklages for en appelkomite. Komiteen kan genbehandle sagen sammen med det certificeringsteam der har givet afslag, og vurdere om der er grundlag for at sende et særlig erfarent konsulentteam for at foretage en ny vurdering.

Et klubhus vurderer selv om det er klar til at blive certificeret. Det kræver at huset har overskud, faciliteter til selvevaluering og certificeringsbesøg samt en god økonomi. En certificering kræver mange ressourcer og der skal også betale for certificeringsteamets ydelser, ophold og rejser. Det er derfor ikke alle danske klubhuse der har søgt certificering
Der finder også et mere uformelt samarbejde sted på internationalt plan. Det består af gensidige besøg, erfaringsudveksling, netværksarbejde og faglig udveksling, men også af egentlig støtte, hvor erfarne klubhuse yder hjælp til etablering af klubhuse, fx i Østeuropa, dels ved fundraising og dels ved at fungere som mentorer og erfaringseksperter.


Træning

Medlemmer og medarbejdere i alle klubhuse tilbydes et 3 ugers studie- og træningsophold i et dertil certificeret klubhus, i eksempelvis London eller Worchester. Der er i alt 10 godkendte træningssteder, heraf 3 i Europa, de øvrige ligger i USA, Australien og Sydkorea.

Træningsstederne er certificeret af Clubhouse International. De væsentligste kriterier for at blive træningssted er: at Klubhuset er en fuld udbygget og realiseret version af klubhusmodellen, der har tilbundsgående viden om og efterlever retningslinierne, samt at de er i stand til at videregive deres viden på et internationalt niveau. Endvidere, at der er et behov i en region eller et land, der er stort nok til at stedet kan gennemføre 4 træningsgrupper af 3 ugers varighed om året – at stedet vil og kan påtage sig ansvaret og opgaven - har ressourcer til at udvikle et gæstehus og har kapacitet til at gennemføre træningen.

Generelt deltager der altid et medlem og en medarbejder fra det samme hus i et træningsophold. Som regel har både medlem og medarbejder en vis erfaring fra praksis i sit eget klubhus, ligesom gode engelskkundskaber er en fordel. At sende folk på træning kan betragtes som både efteruddannelse og som en krævende social og sproglig træning. Da det er omkostningstungt for det enkelte hus, er det vigtigt at hele huset kan få glæde af det. Man udarbejder derfor et udkast til en handleplan for sit eget hus, som kvalificeres gennem træningen.

Under træningsopholdet følger kursisterne de daglige aktiviteter i klubhuset. De første 2 uger deltager de i den samme enhed og i den 3. uge kan den enkelte vælge frit. 3 eftermiddage om ugen indgår man i en træningsgruppe, sammen med medlemmer og medarbejdere fra 3 – 4 klubhuse rundt om i verden. Undervisningen tager udgangspunkt i de oplevelser man har ved at deltage i programmet og er primært relateret til fortolkningen af de internationale retningslinier.

I den 3. uge deltager den daglige leder eller et bestyrelsesmedlem, fra de huse der har sendt deltagere på træning. Man justerer og finpudser handleplanen for ens eget klubhus, som følges op ved et besøg af en uddannelseskoordinator og et medlem fra træningsstedet, ca. ½ år senere. Et træningsophold sluttes af med en seance, hvor de udarbejdede handleplaner bliver præsenteres og diskuteret, og deltagerne belønnes med et diplom.

For den enkelte er et træningsophold også en træning i sprogfærdighed, i at indgå i nye fællesskaber og i at medvirke til at løse nye opgaver. Der er ofte en stærkt oplevet sidegevinst ved et træningsophold, at der opnås et betydeligt fagligt og personligt internationalt netværk for både medlemmer og medarbejdere. Der opstår en fortrolighed med både træningssted, træningsgruppe og med hinanden, der ofte bærer fremad.


Konferencer

Retningslinierne bliver evalueret og revideret hvert andet år på internationale konferencer, hvortil alle medlemmer og medarbejdere fra verdens ca. 400 klubhuse bliver inviteret. Der deltager over 1000 medarbejdere og medlemmer. En konference varer typisk 5 dage og består af fælles foredrag kombineret med diverse workshops. Alle emner drejer sig om livet i - og driften af - klubhuse, og alle huse kan byde ind med emner til workshops.

De år der ikke afholdes international konference, arrangeres der både en europæisk, en asiatisk og en amerikansk konference, hvor alle medlemmer og medarbejdere er velkomne til at deltage.

De danske klubhuse er flittige deltagere og medvirker fx ved at afholde workshops, som regel tilrettelagt af medlemmer og medarbejdere i fællesskab. Der lægges ofte et stort arbejde i forberedelserne, da bidragene skal forfattes på engelsk. Også her opbygges og plejes internationale faglige og personlige netværk for både medlemmer og medarbejdere.

Det er udviklende og krævende især for medlemmer at være af sted på konference. Der er mange deltagere, og da man er sammen i mindst fire dage, får den enkelte mange indtryk og bliver udfordret sine sociale kompetencer. Der er også en udfordring at være så tæt på dem man rejser sammen med, og komme til at lære dem bedre at kende.

Det er også sin sag, hvis man i forvejen ikke har så meget selvtillid, at holde oplæg på engelsk for mange mennesker på en international konference, men deltagerne oplever på den anden side set, at de vokser med opgaven ved at deltage og bidrage til konferencerne.